People

人员

您所在区域的专家

廖飞

合伙人

+86 10 5878 5588

符海鹰

合伙人

+86 10 5878 5588

郭欢

合伙人

+86 28 8620 3818

杜慧力

合伙人

+86 10 5878 5588

黄建雯

合伙人

+86 10 5878 5588

林久初

合伙人

+86 10 5878 5588

姚磊

合伙人

+86 21 24126200

姜玲

合伙人

+86 10 5878 5588

金美兰

合伙人

+86 10 5878 5466

张若寒

顾问

+86 10 5878 5220

肖马克

国际合伙人

+44 20 7550 1564 / +86 137 0177 9782

杨晓莉

合伙人

+86 10 5878 5588

1 :筛选查找 清空

行业领域 显示更多业务领域 显示更多
办公机构 显示更多


查找专业人员

搜索此处找到您需要的专家。